ایا استفاده از فیلمهای ومقالات نامشروع برای آموزش روابط جنسی جایزاست ؟
جایز نیست و در درازمدت آثار نامطلوبی دارد  .

       لطفا بفرمایید آیا وطی در دبر زن چه صورت دارد و چرا اکثراً نهی می کنند آیا اشکال پزشکی دارد و آیا در موقع غیر ایام حیض فقط اشکال دارد یا مواقع دیگر هم اشکال دارد؟ 
      این کار بدون رضایت زوجه حرام و با رضایت وی کراهت شدید دارد و اشکال پزشکی آن قابل انکار نیست و تکرار آن سبب نوعی انحراف جنسی می شود.

 آیا استفاده از اسپری جنسی برای مردان جایز است؟ در صورتی که ضرر خاصی نداشته باشد اشکالی ندارد ولی در طولانی مدت ضررهایی در پی خواهد داشت       حکم عمل ساکینگ (مکیدن آلت توسط همسر) چه میباشد
      زن و شوهر می توانند هر گونه لذتی از یکدیگر ببرند ولی شایسته است از کارهایی که با کرامت انسانی سازگار نیست اجتناب ورزند 

   

    آیا مقاربت باهمسر از طریق مقعد اشکال دارد یا نه ؟
      در صورت رضایت همسر کراهت شدید دارد و در صورت عدم رضایت حرام است 

    آیا زن حق دارد در برابر درخواست مرد برای تمکین در حد چند ساعت مهلت بخواهد؟ برای مثال بگوید بعد از انجام این تکلیف می آیم؟ در صورتیکه زن در ساعات پایانی ایام حیض به سر می برد آیا می تواند از تمکین خودداری کند تا پایان این دوران تا بتواند در لذت جنسی شریک باشد؟ آیا مرد نیز در قبال مطالبه همسر برای همبستری وظیفه ای دارد یا خیر ؟
        در صورتی که وقت طولانی نباشد مانعی ندارد.   .
در صورتی که همسر ممکن است به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که به خواسته او عمل کند.


        در صورتی که زن در ساعات پایانی ایام حیض به سر می برد آیا می تواند از تمکین خودداری کند تا پایان این دوران تا بتواند در لذت جنسی شریک باشد.؟ 

       در صورتی که هنوز حیض او تمام نشده ، تمکین به معنای آمیزش جنسی جایز نیست ولی تمتعات دیگر مانعی ندارد .
    

   آیا مرد نیز در قبال مطالبه همسر برای همبستری وظیفه ای دارد یا خیر؟   در صورتی که همسر ممکن است به گناه بیفتد احتیاط واجب آن است که به خواسته او عمل کند